Zahradní 513, 344 67 Domažlice

Tel.: +420 379 722 757-8
Fax: +420 379 768 739
E-mail: sprava@dsn-domazlice.cz
Web: www.dsn-domazlice.cz

Poruchová linka: +420 603 597 163

10. 10. 2018
 Aktualizace sekce "Kontakty"

25. 09. 2018
 Aktualizace webu a databáze

12. 09. 2018
 Aktualizace sekce "GDPR"/ "Záznamy o činnostech zpracování"

20. 08. 2018
 Aktualizace sekce "Zákaznické centrum" / "Ke stažení", "Kontakty" a "Struktura společnosti"

04. 05. 2018
 Aktualizace sekce "Kontakty" a "Struktura společnosti" 

15. 06. 2017

Vážení klienti a obchodní partneři, ve pátek 23. 06. 2017 bude Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. pro veřejnost uzavřena. V naléhavých případech nás bude možné kontaktovat telefonicky. Za způsobené komplikace se omlouváme.

08. 06. 2017
 Aktualizace sekce "Kontakty" a "Struktura společnosti" 

05. 09. 2016
 Aktualizace sekce "Kontakty"  "Struktura společnosti"  "Provoz tepelného hospodářství"

06. 05. 2016
 Aktualizace sekce "Kontakty"

24. 11. 2015
 Aktualizace sekce "Kontakty"
Společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) nabízíme

Ekonomické služby

 • vedení účetnictví podle právních předpisů
 • zpracování roční účetní závěrky, zprávy o hospodaření společenství vlastníků (fond oprav)
 • vybírání předem určených finančních prostředků od členů SVJ na náklady spojené se správou domu a vedení účetnictví, záloh na služby, vodné a teplo
 • evidence předpisů a plateb jednotlivých vlastníků
 • tisk upomínek jednotlivým dlužníkům
 • zpracování vyúčtování nákladů pro jednotlivé vlastníků za kalendářní rok
 • zajištění výplaty přeplatků a výběru nedoplatků

Všeobecné informace o společenství vlastníků jednotek

Právní aspekty

 • společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ) je dle zákona právnickou osobou, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se ve všech věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu. Řídí se zákonem č. 89/2012 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňuje některé zákony (dále jen „zákon o vlastnictví bytů“)

Vznik společenství

 • společenství vzniká v daném domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, a to dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí nebo jiné listiny, kterou příslušný státní orgán osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce, poslednímu z těchto vlastníků.
 • vzniká na základě ustanovení zákona, aniž by k samostatnému vzniku společenství bylo potřeba nějakého přímého právního úkonu jeho členů či budoucích členů

Povinnosti SVJ po jeho vzniku

 • původní vlastník musí svolat první shromáždění vlastníků jednotek, a to nejpozději do 60 dnů od vzniku
 • do programu shromáždění musí původní vlastník zahrnout volbu výboru (statutárního orgánu společenství) a schválení stanov
 • na prvním shromáždění vlastníků jednotek musí původní vlastník zajistit účast notáře, který o jeho průběhu, volbě orgánů a schvalování stanov pořídí notářský zápis

Zápis společenství

 • dle § 10 zákona o vlastnictví bytů
 • společenství vlastníků jednotek se povinně zapisuje do rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeného příslušným krajským soudem, který vede obchodní rejstřík
 • do rejstříku se zapisuje
  • název a sídlo společenství
  • IČO (přiděluje soud)
  • Právní forma – společenství vlastníků
  • Předmět činnosti – správa, provoz a opravy společných částí domu
  • Jména členů výboru nebo jméno pověřeného vlastníka
  • Den vzniku společenství (nutno přesně zjistit v katastru nemovitostí)

Orgány společenství

Shromázdění

 • nejvyšší orgán SVJ
 • shromáždění vlastníků jednotek znamená, že musí být pozvání všichni vlastníci jednotek na společnou schůzi
 • svolává se dle zákona každý rok
 • shromáždění svolává výbor společenství nebo pověřený vlastník
 • shromáždění je usnášeníschopné, pokud se na něm sejde tolik vlastníků, že součet podlahové plochy jimi vlastněných jednotek činí více než jednu polovinu podlahové plochy všech
 • jednotek v domě

Pravomoci

 • schvalování a změna stanov
 • volba členů výboru
 • rozhodování o podstatných změnách týkajících se společných částí domu
 • rozhodování o dalších věcech spojených se správou

Výbor

 • povinný orgán SVJ, pouze není-li výbor zvolen, může být „pověřen“ jeho pravomocemi pověřený vlastník
 • zvolený výbor ze svých členů volí funkce výboru – předseda a např. místopředseda, člen (stanovy mohou upravovat i jiné funkce výboru)
 • předseda výboru jedná za společenství navenek

Povinnosti

 • svolává shromáždění (alespoň jednou za rok dle zákona)
 • připravuje podklady
 • uzavírá smlouvy, podepisuje a schvaluje faktury…..

Vedení účetnictví

SVJ je právnickou osobou a je také účetní jednotkou ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a je povinno vést účetnictví

Zákon o účetnictví v § 5 uvádí, že

 1. účetní jednotky mohou pověřit vedením svého účetnictví i jinou právnickou nebo fyzickou osobu
 2. pověřením podle odstavce 1 se nezbavuje účetní jednotka odpovědnosti za vedení účetnictví