Zahradní 513, 344 67 Domažlice

Tel.: +420 379 722 757-8
Fax: +420 379 768 739
E-mail: sprava@dsn-domazlice.cz
Web: www.dsn-domazlice.cz

Poruchová linka: +420 603 597 163

10. 10. 2018
 Aktualizace sekce "Kontakty"

25. 09. 2018
 Aktualizace webu a databáze

12. 09. 2018
 Aktualizace sekce "GDPR"/ "Záznamy o činnostech zpracování"

20. 08. 2018
 Aktualizace sekce "Zákaznické centrum" / "Ke stažení", "Kontakty" a "Struktura společnosti"

04. 05. 2018
 Aktualizace sekce "Kontakty" a "Struktura společnosti" 

15. 06. 2017

Vážení klienti a obchodní partneři, ve pátek 23. 06. 2017 bude Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. pro veřejnost uzavřena. V naléhavých případech nás bude možné kontaktovat telefonicky. Za způsobené komplikace se omlouváme.

08. 06. 2017
 Aktualizace sekce "Kontakty" a "Struktura společnosti" 

05. 09. 2016
 Aktualizace sekce "Kontakty"  "Struktura společnosti"  "Provoz tepelného hospodářství"

06. 05. 2016
 Aktualizace sekce "Kontakty"

24. 11. 2015
 Aktualizace sekce "Kontakty"
Provoz domů

Vedení evidence nájemců, vlastníků, domů a nebytových prostor

 • Evidence nájemců, vlastníků, bytových a nebytových je prováděna v písemné a elektronické podobě.
 • V písemné podobě evidujeme nájemní smlouvy, evidenční listy, dohody o provedení stavebních úprav v bytě, žádosti, pasporty domů a bytů apod. V současné době je využívána především kartotéková forma.
 • K elektronické podobě evidence naše společnost využívá informační systém Domus, který pokrývá veškeré činnosti spojené se správou bytových a nebytových prostorů. Elektronickou formou je evidována veškerá písemná evidence, ale i ostatní data jako např. kontaktní údaje nájemců, evidence plateb, předpisy nájemného, odečty měřidel apod.

Základní pojmy

 • Evidenční list – formulář, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy. Obsahuje základní údaje o uživateli bytu (jméno, adresu, spolubydlící), základní údaje o dispozici bytu a konstrukčních prvcích a položky předpisu. Při jakékoli změně uvedených údajů je nájemci, resp. vlastníkovi odeslán nový evidenční list.
 • Pasport domu – formulář, ve kterém jsou zaznamenány veškeré technické informace o domu a jeho konstrukčních prvcích v závislosti na čase (historie).
 • Pasport prostoru – formulář, ve kterém jsou zaznamenány veškeré technické informace o bytovém či nebytovém prostoru a jeho konstrukčních prvcích v závislosti na čase (historie).

Vedení pasportů domů, bytových a nebytových prostor

 • Vedením pasportů domů, bytových a nebytových prostor se rozumí soubor podkladů, které zejména stanovují jejich vlastnosti, stav a hodnotu. Mezi základní údaje pasportu patří veškeré dostupné informace o zařizovacích předmětech a konstrukčních prvcích. Součástí této evidence je také vedení technické a provozní dokumentace, mezi kterou patří především revize (kontroly) vyhrazených zařízení, periodické prohlídky domů, bytových a nebytových prostor a zpracovávání plánu oprav, resp. návrhů na opravy či investice.
 • V současné době tyto údaje evidujeme v písemné a elektronické podobě (IS Domus).

Základní pojmy

 • Konstrukční prvky – zařízení a zařizovací předměty domů, bytových a nebytových prostor
 • Zařizovací předměty – vybavení bytu, které má vliv na výši předpisů

Smluvní zajištění dodávek služeb a energií

 • Smluvním zajištěním dodávek energií a služeb se rozumí zajištění služeb a energií nezbytných pro provoz objektu mezi, které patří například dodávka tepla, teplé užitkové vody, odečty dat z měřidel, provoz a údržba výtahu a společné televizní antény, zajišťování oprav, protipožární zabezpečení objektu, úklid objektu, deratizace, desinfekce, desinsekce objektu apod..
 • Smluvní zajištění dodávek služeb je zajišťováno pro vlastníky objektu, městské bytové a nebytové prostory a to na základě mandátních smluv, smluv o dílo, zákonem nebo vyhláškou.
 • Pro potřeby ročního vyúčtování služeb jsou prováděny odečty měřidel na studenou, teplou vodu a teplo.
 • Protipožární zabezpečení objektu – zabezpečení objektu v souladu s platnými právními předpisy týkajících se této problematiky.
 • Provoz a údržba výtahů – zajištění bezpečného provozu výtahů v souladu s platnými právními předpisy
 • Provoz a údržba společné televizní antény – zajištění bezporuchového provozu společné televizní antény
 • Úklid objektu – zajištění pravidelného úklidu objektů (na žádost vlastníka)
 • Dodávka tepla a teplé užitkové vody - viz Provoz tepleného hospodářství
 • Zajišťování oprav – viz Provoz údržby

Základní pojmy

 • Odečty dat z měřidel – odečet hodnot, které slouží jako podklad roční vyúčtování služeb

Předpis nájemného a záloh na služby

 • Předpis nájemného a záloh na služby je stanovení výše měsíčního nájemného a záloh na služby jednotlivým nájemcům a vlastníkům za užívání bytových a nebytových prostor.
 • Nájemcům městských bytových a nebytových prostor je stanovena výše nájmu dle platných právních předpisů a výše záloh na služby spojené s užíváním bytu se stanovuje podle požadavku nájemce (formulář nahlášení změny v evidenci prostoru [›]) nebo na základě ročního vyúčtování služeb.
 • Vlastníkům bytových a nebytových prostor je stanovena výše předpisu v závislosti na výši příspěvku na správu domu a pozemku, odměně správci a zálohách za služby spojené s užíváním bytu.
 • Změny předpisu požadované nájemci a vlastníky jsou zpracovávány prostřednictvím SIPO.

Základní pojmy

 • Příspěvěk na správu domu a pozemku – soubor finančních prostředků vyhrazených k údržbě společných částí objektu a činnosti SVJ
 • Odměna správci – platba, kterou hradí vlastník bytu správci za správu objektu
 • Zálohy spojené s užíváním bytu – např. zálohy na studenou vodu, teplo, el.energii do společných prostor, STA, měřiče tepla, výtahy, zařizovací předměty apod.
 • SIPO – Sdružení inkasních plateb obyvatelstva

Vedení evidence plateb, kontrola plateb, vyúčtování zálohových plateb

 • Evidencí plateb se rozumí souhrn veškerých informací o platbách spojených s užíváním bytových a nebytových prostor. Nájemci objektů ve vlastnictví města hradí platby prostřednictvím SIPO. Vlastníci objektu hradí platby spojené s užíváním bytových a nebytových prostor bezhotovostním převodem na účet SVJ nebo přímo na přepážce bankovního ústavu.
 • Kontrola plateb je porovnání plateb k úhradě s platbami zaplacenými. Platby neuhrazené přes SIPO je možné hradit přímo na pokladně DSN nebo převodem z bankovního účtu.
 • Není-li platba (u nájemců) uhrazena do 5. dne následujícího měsíce (u plateb přes SIPO) nebo do 5. dne daného měsíce (u plateb jiným způsobem), je nájemci zaslána SMS zpráva s výší evidované pohledávky.
 • Penalizace dlužné částky se řídí §1970 občanského zákoníku. U nájemného úrok z prodlení odpovídá repo sazbě stanovené ČNB zvýšené o 8 procentních bodů.
 • Vyúčtování zálohových plateb se provádí 1x ročně a řídí se „Pravidly poskytování plnění v souvislosti s užíváním bytu či nebytového prostoru v domě s byty“ a zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Vyúčtování služeb se provádí nejpozději do 4 měsíců po skončení zúčtovacího období. Finanční vyrovnání provedou poskytovatel a příjemce služeb v dohodnuté lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb.

Vedení účetnictví

Zajišťování údržby, oprav a rekonstrukcí

 • Zajišťováním údržby, oprav a rekonstrukcí je blíže vysvětleno v sekci Provoz údržby.