Zahradní 513, 344 67 Domažlice

Tel.: +420 379 722 757-8
Datová schránka: b94zfrw
E-mail: sprava@dsn-domazlice.cz
Web: www.dsn-domazlice.cz

Poruchová linka: +420 603 597 163

Od 1. 9. 2020 je vstup do objektu naší firmy opět možný pouze s rouškou.

Nově je pro nájemníky městských bytů, na pokladně naší společnosti, k dispozici možnost bezhotovostní platby pomocí platební karty.

Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o nabízí pracovní místo na pozici-  uklízečka, nástup dle dohody.

Požadavky:

časová flexibilita

občasná práce o víkendech

ranní a odpolední směna

Nabízíme:

příspěvek na penzijní a životní pojištění

příspěvek na dovolenou

stravenky

týden dovolené navíc

Kontakty:

Pan Černý – 604 246 173

Paní Vohnoutová – 602 335 697

Změna otevírací doby pro veřejnost

Pondělí   7.00–11.00 

               12:00-17.00 

Úterý ZAVŘENO 

Středa 7.00–11.00

               12:00-15.30 

Čtvrtek ZAVŘENO

Pátek 7.00–11.00

OZNÁMENÍ -  PROZATIMNÍ OTEVÍRACÍ DOBA OD 4.5

S potěšením Vám oznamujeme, že objekt naší společnosti se od 4. 5. 2020 postupně znovuotevírá veřejnosti. 

PONDĚLÍ OD 13:00 DO 17:00

ÚTERÝ ZAVŘENO

STŘEDA OD 7:00 DO 11:00 A OD 12:00 DO 15:30

ČTVRTEK ZAVŘENO

PÁTEK OD 7:00 DO 11:00

Všechny návštěvníky žádáme o dezinfekci rukou při vstupu do objektu, důsledné zakrytí úst a nosu a požívaní ochranných rukavic po celou dobu návštěvy. PRO VÍCE INFORMACÍ A KONTAKTY KLIKNĚTE  ZDE

OZNÁMENÍ - PRODLOUŽENÍ UZAVŘENÍ PRO VEŘEJNOST

S politováním Vám oznamujeme, že objekt naší společnosti je pro veřejnost nadále uzavřen, prozatím do 30. 4. 2020 15:30, po telefonické domluvě možnost osobní schůzky - PRO VÍCE INFORMACÍ A KONTAKTY KLIKNĚTE  ZDE

UPOZORNĚNÍ ERÚ - POZOR NA ENERGETICKÉ ŠMEJDY - VYUŽÍVAJÍ NOUZOVÉHO STAVU, VÍCE INFROMACÍ ZDE

OZNÁMENÍ - PRODLOUŽENÍ UZAVŘENÍ PRO VEŘEJNOST

S politováním Vám oznamujeme, že objekt naší společnosti je pro veřejnost nadále uzavřen, prozatím do 14. 4. 2020 9:00, po telefonické domluvě možnost osobní schůzky - PRO VÍCE INFORMACÍ A KONTAKTY KLIKNĚTE  ZDE

16.03.2020 OZNÁMENÍ - UZAVŘENÍ PRO VEŘEJNOST

S politováním Vám oznamujeme, že od 16. 3. 2020 do 24. 3. 2020 je objekt naší společnosti pro veřejnost uzavřen - PRO VÍCE INFORMACÍ A KONTAKTY KLIKNĚTE  ZDE

21. 1. 2020
Provedena aktualizace ceníku služeb. Pro rychlý přístup klikněte ZDE.
Provoz domů

Vedení evidence nájemců, vlastníků, domů a nebytových prostor

 • Evidence nájemců, vlastníků, bytových a nebytových je prováděna v písemné a elektronické podobě.
 • V písemné podobě evidujeme nájemní smlouvy, evidenční listy, dohody o provedení stavebních úprav v bytě, žádosti, pasporty domů a bytů apod. V současné době je využívána především kartotéková forma.
 • K elektronické podobě evidence naše společnost využívá informační systém Domus, který pokrývá veškeré činnosti spojené se správou bytových a nebytových prostorů. Elektronickou formou je evidována veškerá písemná evidence, ale i ostatní data jako např. kontaktní údaje nájemců, evidence plateb, předpisy nájemného, odečty měřidel apod.

Základní pojmy

 • Evidenční list – formulář, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy. Obsahuje základní údaje o uživateli bytu (jméno, adresu, spolubydlící), základní údaje o dispozici bytu a konstrukčních prvcích a položky předpisu. Při jakékoli změně uvedených údajů je nájemci, resp. vlastníkovi odeslán nový evidenční list.
 • Pasport domu – formulář, ve kterém jsou zaznamenány veškeré technické informace o domu a jeho konstrukčních prvcích v závislosti na čase (historie).
 • Pasport prostoru – formulář, ve kterém jsou zaznamenány veškeré technické informace o bytovém či nebytovém prostoru a jeho konstrukčních prvcích v závislosti na čase (historie).

Vedení pasportů domů, bytových a nebytových prostor

 • Vedením pasportů domů, bytových a nebytových prostor se rozumí soubor podkladů, které zejména stanovují jejich vlastnosti, stav a hodnotu. Mezi základní údaje pasportu patří veškeré dostupné informace o zařizovacích předmětech a konstrukčních prvcích. Součástí této evidence je také vedení technické a provozní dokumentace, mezi kterou patří především revize (kontroly) vyhrazených zařízení, periodické prohlídky domů, bytových a nebytových prostor a zpracovávání plánu oprav, resp. návrhů na opravy či investice.
 • V současné době tyto údaje evidujeme v písemné a elektronické podobě (IS Domus).

Základní pojmy

 • Konstrukční prvky – zařízení a zařizovací předměty domů, bytových a nebytových prostor
 • Zařizovací předměty – vybavení bytu, které má vliv na výši předpisů

Smluvní zajištění dodávek služeb a energií

 • Smluvním zajištěním dodávek energií a služeb se rozumí zajištění služeb a energií nezbytných pro provoz objektu mezi, které patří například dodávka tepla, teplé užitkové vody, odečty dat z měřidel, provoz a údržba výtahu a společné televizní antény, zajišťování oprav, protipožární zabezpečení objektu, úklid objektu, deratizace, desinfekce, desinsekce objektu apod..
 • Smluvní zajištění dodávek služeb je zajišťováno pro vlastníky objektu, městské bytové a nebytové prostory a to na základě mandátních smluv, smluv o dílo, zákonem nebo vyhláškou.
 • Pro potřeby ročního vyúčtování služeb jsou prováděny odečty měřidel na studenou, teplou vodu a teplo.
 • Protipožární zabezpečení objektu – zabezpečení objektu v souladu s platnými právními předpisy týkajících se této problematiky.
 • Provoz a údržba výtahů – zajištění bezpečného provozu výtahů v souladu s platnými právními předpisy
 • Provoz a údržba společné televizní antény – zajištění bezporuchového provozu společné televizní antény
 • Úklid objektu – zajištění pravidelného úklidu objektů (na žádost vlastníka)
 • Dodávka tepla a teplé užitkové vody - viz Provoz tepleného hospodářství
 • Zajišťování oprav – viz Provoz údržby

Základní pojmy

 • Odečty dat z měřidel – odečet hodnot, které slouží jako podklad roční vyúčtování služeb

Předpis nájemného a záloh na služby

 • Předpis nájemného a záloh na služby je stanovení výše měsíčního nájemného a záloh na služby jednotlivým nájemcům a vlastníkům za užívání bytových a nebytových prostor.
 • Nájemcům městských bytových a nebytových prostor je stanovena výše nájmu dle platných právních předpisů a výše záloh na služby spojené s užíváním bytu se stanovuje podle požadavku nájemce (formulář nahlášení změny v evidenci prostoru [»]) nebo na základě ročního vyúčtování služeb.
 • Vlastníkům bytových a nebytových prostor je stanovena výše předpisu v závislosti na výši příspěvku na správu domu a pozemku, odměně správci a zálohách za služby spojené s užíváním bytu.
 • Změny předpisu požadované nájemci a vlastníky jsou zpracovávány prostřednictvím SIPO.

Základní pojmy

 • Příspěvěk na správu domu a pozemku – soubor finančních prostředků vyhrazených k údržbě společných částí objektu a činnosti SVJ
 • Odměna správci – platba, kterou hradí vlastník bytu správci za správu objektu
 • Zálohy spojené s užíváním bytu – např. zálohy na studenou vodu, teplo, el.energii do společných prostor, STA, měřiče tepla, výtahy, zařizovací předměty apod.
 • SIPO – Sdružení inkasních plateb obyvatelstva

Vedení evidence plateb, kontrola plateb, vyúčtování zálohových plateb

 • Evidencí plateb se rozumí souhrn veškerých informací o platbách spojených s užíváním bytových a nebytových prostor. Nájemci objektů ve vlastnictví města hradí platby prostřednictvím SIPO. Vlastníci objektu hradí platby spojené s užíváním bytových a nebytových prostor bezhotovostním převodem na účet SVJ nebo přímo na přepážce bankovního ústavu.
 • Kontrola plateb je porovnání plateb k úhradě s platbami zaplacenými. Platby neuhrazené přes SIPO je možné hradit přímo na pokladně DSN nebo převodem z bankovního účtu.
 • Není-li platba (u nájemců) uhrazena do 5. dne následujícího měsíce (u plateb přes SIPO) nebo do 5. dne daného měsíce (u plateb jiným způsobem), je nájemci zaslána SMS zpráva s výší evidované pohledávky.
 • Penalizace dlužné částky se řídí §1970 občanského zákoníku. U nájemného úrok z prodlení odpovídá repo sazbě stanovené ČNB zvýšené o 8 procentních bodů.
 • Vyúčtování zálohových plateb se provádí 1x ročně a řídí se „Pravidly poskytování plnění v souvislosti s užíváním bytu či nebytového prostoru v domě s byty“ a zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Vyúčtování služeb se provádí nejpozději do 4 měsíců po skončení zúčtovacího období. Finanční vyrovnání provedou poskytovatel a příjemce služeb v dohodnuté lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb.

Vedení účetnictví

Zajišťování údržby, oprav a rekonstrukcí

 • Zajišťováním údržby, oprav a rekonstrukcí je blíže vysvětleno v sekci Provoz údržby.