I. vlna prodeje

Městské zastupitelstvo v Domažlicích schválilo svým usnesením č. 404 ze dne 10. 9. 1997 a změnilo usnesením č. 480 ze dne 22. 4. 1998 podle ustanovení § 36 a odst. 1 psím. a) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplnění a usnesením č. 333 ze dne 21. 6. 2000 a usnesením č. 1260 ze dne 22. 2. 2006 a usnesením č. 1376 ze dne 21. 6. 2006 podle ustanovení § 84 písm a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplnění tyto zásady k prodeji bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice (dále jen „zásady“):

Čl. 1 Základní ustanovení

Účelem zásad je stanovit podmínky pro prodej bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice.

Čl. 2 Vymezení pojmů

 1. Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení a slouží jako samostatné bytové jednotky včetně balokonu, lodžie, sklepních kójí, jsou-li určeny v prohlášení vlastníka k výhradnímu užíváním vlastníků příslušného bytu.
 2. Nebytovým prostorem v obytném domě se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jinému účelu než k bydlení, při čemž se však nejedná o příslušenství bytu nebo o společné části domu.
 3. Nájemcem bytu se podle této vyhlášky rozumí fyzická osoba, která má uzavřenou nájemní smlouvu a řádně hradí nájemné a poplatky s užíváním bytu.
 4. Nájemcem nebytového prostoru se podle této vyhlášky rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má uzavřenou nájemní smlouvu a řádně hradí nájemné a poplatky spojené s užíváním nebytového prostoru.

Čl. 3 Předmět prodeje

 1. Předmětem prodeje je bytová jednotka (dále jen byt) případně nebytový prostor v domech, které jsou uvedeny v přílože těchto zásad.
 2. Předmětem prodeje jsou i společné části domu, jež se nabývají do podílového spoluvlastnictví a velikost spoluvlastnického podílu na společných částech domu se řídí vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy bytu k součtu podlahových ploch všech bytů v předmětném obytném domě.
 3. Předmětem prodeje je i spoluvlastnický podíl na pozemku (stavební parcele) odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu (§ 21 zákona 72/1994 Sb.)
 4. Předmětem prodeje nejsou byty služební a byty v domech, o nichž město Domažlice předem rozhodne, že si je ve vlastnictví ponechá pro potřebu přidělování bytu občanům.
 5. Jednotlivé byty, které jsou předmětem prodeje budou prodávány každému ze současných nájemníků, který o odkoupení požádá.

Čl. 4 Oprávněné osoby

Nabývat do vlastnictví podle těchto zásad byt či nebytové prostory v obytném domě může pouze nájemce bytů.

Čl. 5 Realizace prodeje

 1. Realizaci prodeje bytů a nebytových prostor určených k prodeji zabezpečuje pověřená organizace.
 2. O prodeji bytů případně nebytových prostor bude pověřená organizace písemně informovat všechny nájemce bytů a nebytových prostor v předmětném bytovém domě.
 3. Pověřená organizace nabídne písemně všem nájemcům koupi bytu nebo nebytového prostoru v obytném domě uvedeném v příloze těchto zásad. Při tom je seznámí s předmětem prodeje, s výší, případně způsobem určení a podmínkami zaplacení kupní ceny.
 4. Zrušen.
 5. Byt nebude nabídnut k prodeji tomu nájemci, který má vůči pronajímateli pohledávky za nezaplacené nájemné a služby spojené s užíváním bytu či nebytového prostoru, až do doby vyrovnání těchto pohledávek. Dáne nebude byt nabídnut k prodeji po dobu, po kterou probíhá soudní řízení o přivolení k výpovědi nájmu bytu.
 6. Kontrolu prodeje v souladu s těmito zásadami provede po ukončení prodeje finanční odbor MěÚ. Výsledek kontroly bude předložen zastupitelstvu města.

Čl. 6 Stanovení ceny a úhrada kupní ceny

 1. Zrušen.
 2. Kupní cena se stanoví takto:
 3. a) u panelových domů dle seznamu č. 1 Kč/m2 plochy bytu (včetně balkonu, lodžie, sklepních kójí), nákladů na pořízení znaleckého posudku, částky 3. 450,-- Kč za poskytnuté služby (prohlášení vlastníka, schéma s vymezením jednotlivých bytů, nebytových prostor, příslušenství a společných prostor, zpracování kupní smlouvy) a vklad do katastru nemovitostí.
 4. b) u ostatních bytů dle seznamu č. 2 Kč/m2 plochy bytu (včetně balkonu, lodžie, sklepních kójí), nákladů na pořízení znaleckého posudku, částky 3. 450,-- Kč za poskytnuté služby (prohlášení vlastníka, schéma s vymezením jednotlivých bytů, nebytových prostor, příslušenství a společných prostor, zpracování kupní smlouvy) a vklad do katastru nemovitostí.
 5. c) u bytů vybavených termostatickými ventily a poměrovými měřidly se zůstatková hodnota těchto zařízení připočítává k ceně bytu stanovené dle písm. a) nebo b),
 6. d) k ceně bytu stanovené dle písm. a) nebo a) připočítává zůstatková hodnota vybavení bytu nebo zařizovacích předmětů (kuchyňská linka, sporák, vestavěné skříně, boiler, vana, apod.) Tato zůstatková hodnota se stanoví na základě vyhlášky 176/1993 Sb. a stanovené životnosti zařizovacích předmětů ke dni nabídky ke koupi bytu, u vybavení a zařizovacích předmětů vyměněných po učiněné nabídce se připočítává celá hodnota.
 7. e) u bytů, u kterých pověřená organizace zaslala nájemcům nabídku na odkoupení bytu do 31. 1. 2000 a nájemci doručili pověřené organizaci souhlas k odkoupení v zákonné lhůtě a u bytů u kterých byla kupní smlouva uzavřena do 21. 6. 2000 se pozemek převádí bezplatně. u bytů prodávaných na základě nabídky doručené nájemcům do 21. 6. 2000 se pozemek prodává za cenu 50 Kč/m2.
 8. f) u bytů, u kterých došlo v období od prodeje prvního bytu v daném domě do data podání nabídky prodeje na daný byt k překročení příspěvku města do společenství proti nájemnému za daný byt či mimořádnému jednorázovému příspěvku města do společenství proti nájemnému za daný byt či mimořádnému jednorázovému příspěvku města do fondu oprav nebo na úhradu investice za daný byt v rámci rekonstrukce bytu nebo společných prostor domu, se prodejní cena bytu o součet těchto částek zvyšuje.
 9. Úhrada kupní ceny:
 10. a) při koupi všech bytů v domě sleva 10 % pro každého nájemníka (možnost přiznání slevy je jen v případě, že s koupí bytu souhlasí všichni nájemci v zákonné lhůtě od podání nabídky),
 11. b) při koupi na splátky do 3 let - 15 % navýšení dlužné části kupní ceny, která bude uhrazena ve splátkách
 12. c) při koupi na splátky do 5 let – 20 %navýšení dlužné části kupní ceny, která bude uhrazena ve splátkách
 13. d) při koupi na splátky uhradit 50 částky jednorázově před podpisem smlouvy
 14. e) jednorázovou splátkou zbylé části 50 nejdéle do 3 let (dle písm. b) nebo 5ti let )dle písm. c) ode dne vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
 15. Kupující je povinen zaplatiti cenu před podpisem smlouvy, při koupi na splátky je povinen zaplatit částku dle čl. 6 odst. 3 písm. d) a e).
 16. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení se splněním závazků uvedených v čl. 6 odst. 3 písm e).
 17. Vlastnické právo k převáděnému bytu nabyde kupující vkladem do katastru nemovitostí, do té doby jsou účastníci svými smluvními projevy vázáni.
 18. Byt bude prodán s výhradou, že kupující jej přednostně nabídne ke koupi městu Domažlice v případě, že bude chtít byt prodat nebo zcizit jiným způsobem do 10 let od koupě, a to za cenu, za kterou byt od města koupil, navýšenou o částku případného zhodnocení, které za dobu vlastnictví bytu provedl, stanovenou dle znaleckého posudku.
 19. Pokud město neuplatní předkupní právo podle odstavce 6 a kupující byt prodá nebo zcizí jiným způsobem do 10 let od koupě ve prospěch třetí osoby, je povinen městu doplatit rozdíl mezi cenou za kterou byt od města kupil a cenou stanovenou znaleckým posudkem v době uzavření kupní smlouvy.
 20. Dojde-li k uvolnění bytu ve vlastnictví města Domažlice v domě, kde již část bytů byla prodána rozhodne o způsobu využití bytu městská rady.

Čl. 7 Závěrečná ustanovení

 1. Odlišný postup při prodeji bytů a nebytových prostor v obytných domech od některých ustanovení těchto zásad lze realizovat pouze v ojedinělých případech po schválení městským zastupitelstvem před uzavřením smlouvy.
 2. Vztahy v zásadách výslovně neřešené se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 21. 6. 2006.

Seznam č. 1

Domu nabídnuté k prodeji (s dosud neprodávanými byty) Cena za m2 r. 2005
Janáčkova 490 1444
Palackého 215-216 1609
Palackého 217-218 1609
Vojtěchova 219-220 1601
Vojtěchova 221-222 1603
Kunešova 500-501 1665
Kunešova 505-506 1598
Kunešova 507 1668
Mánesova 530 1722
Paroubkova 534-535 1759
Švabinského 540-541 1805
Švabinského 543-544 1771
Švabinského 547 1789
Švabinského 548-549-550 1773
Švabinského 553 1714
Michlova 554 1855
Švabinského 558-559 1700
Švabinského 562-563 1794
Švabinského 566-567-568 1508

Seznam č. 2

Domu nabídnuté k prodeji (s dosud neprodávanými byty) Cena za m2 r. 2005
Škroupova 429 1017
Fibichova 433 1093
Dvořákova 439-440-441 1176
Dvořákova 442-443 1144
Hruškova 444-445 1144
Dvořákova 446-447 914
Doubova 448 1418
Hruškova 449-450 1092
Dvořákova 455-456 1198
Dvořákova 461-462 1212
Dvořákova 463-464 943
Dvořákova 465 1128
Doubova 468 1145
28. října 133 1449
28. října 134 1440
28. října 136 1063
28. října 138 1192