Způsob stanovení kupní ceny bytů – v majetku města Domažlice – 2. vlna prodeje

Kupní cena jednotky se stanoví podle následujícího vzorce

(0, 4 * Cd * Ppj) / Ppv + (Cp + Pci + Czp + Cs + Ki)

kde

Cd je cena domu v Kč stanovená na základě znaleckého posudku vyhotoveného oceňováním stavby nákladovým způsobem z podnětu města Domažlice,

Ppv je součet výměr podlahových ploch všech bytových jednotek v domě v m2

Cp je cena v Kč za spoluvlastnický podíl na pozemku, na kterém se nachází budova, v níž je prodávaná jednotka umístěna, přičemž tato cena bude představovat část ceny pozemku stanovené znaleckým posudkem vyhotoveným z podnětu města Domažlice, která bude odpovídat spoluvlastnickému podílu kupujícího na společných částech domu

Pci je podíl kupujícího v Kč na ceně investic a oprav provedených městem Domažlice v domě v letech 2006 a následujících, kdy částka vynaložených nákladů přesáhla 5 000,- Kč v jednotlivém případě, přičemž tento podíl bude představovat část z celkové ceny vynaložené městem na tyto investice a opravy, která bude odpovídat spoluvlastnického podílu kupujícího na společných částech domu

Czp je zůstatková cena vybavení bytu nebo zařizovacích předmětu (např. kuchyňská linka, sporák, vestavěné skříně, boiler, vana, apod.) stanovená na základě vyhlášky 176/1993 Sb., a stanovené životnosti zařizovacích předmětů ke dni učinění nabídky dle Čl. 5 odst. 3 Zásad k prodeji bytů v majetku města Domažlice – 2. vlna prodeje

Cs – cena za služby poskytnuté v souvislosti s prodejem bytu (prohlášení vlastníka, schéma a vymezení jednotlivých bytů, příslušenství a společných prostor, zpracování kupní smlouvy náklady na pořízení znaleckého posudku)

Ki – částku odpovídající nákladům vynaloženým městem na opravy a úpravy bytu provedené v letech 2006 a následujících, kdy částka vynaložených nákladů přesáhla 5 000,- Kč v jednotlivém případě

Ing. Miroslav Mach
starosta města Domažlice
v. r.

Pavel Wolf
místostarosta města Domažlice
v. r.