Co dělat když ...

Chci přihlásit dalšího člena domácnosti

Přihlášení dalšího člena domácnosti je možné provést písemně (vyplněním formuláře Nahlášení změny v evidenci prostoru), a to do 2 měsíců ode dne kdy ke změně došlo. Na základě těchto údajů bude vystaven nový evidenční list, který nájemce podepíše.

Nemám uhrazený nájem

Předepsaný nájem musí být uhrazena do 5. dne následujícího měsíce (u plateb přes SIPO) nebo do 5. dne daného měsíce (u plateb jiným způsobem). Po uplynutí doby splatnosti je nájemci zaslána SMS zpráva s výší evidované pohledávky, kterou je možné uhradit na účet pronajímatele (číslo je uvedeno na evidenčním listu) pod přiděleným variabilním symbolem. Penalizace dlužné částky se řídí §1970 občanského zákoníku. U nájemného úrok z prodlení odpovídá repo sazbě stanovené ČNB zvýšené o 8 procentních bodů.

Chci vrátit bytovou jednotku zpět pronajímateli

Podrobné informace najdete v Návody, vysvětlivky - vrácení bytu.

Nehřeje radiátor

Překontrolujte, zda jsou teplé stoupačky topení. Několikrát otočíme hlavici termostatického ventilu z nuly na pětku a naopak. Na hlavici nastavíme pětku a chvilku počkáme zda se radiátor začne ohřívat. V případě že ne, kontaktujte DSN, provoz tepelného hospodářství.

Když se stane havárie v mimopracovní době

Pověření pracovníci střediska údržby drží nepřetržité pohotovostní služby. V případě havárie, nebo jiné vážné události týkající se bytu nebo námi spravovaného domu, volejte mobil +420 603 597 163. Službu konající pracovník provede nezbytná opatření k tomu, aby havárie byla odstraněna. V případě, že nebude možné případnou havárii odstranit, provede taková opatření, aby objekt mohl alespoň provizorně fungovat do nejbližšího pracovního dne, kdy se akce dokončí.