Povinně zveřejňované informace

Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. Domažlice (dále jen „Organizace“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Organizace zpracovává osobní údaje a další informace týkající se občanů a dalších subjektů údajů Organizace v rámci její činnosti. Většina osobních údajů občanů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených Organizaci zvláštními zákony nebo smluvními vztahy. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů. Tato zpracování však Společnost provádí jen výjimečně.

Společnost respektuje práva občanů, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Organizace zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon vlastní činnosti, kterou je Organizace vlastníkem pověřena, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Organizace zpracovává osobní údaje klientů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každý dotčený klient právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Organizace pak občanovi prokáže závažnost a oprávněnost zájmů Organizace, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod klienta.

Na Organizaci je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS b94zfrw, emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese sprava@dsn-domazlice.cz, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. Domažlice, Zahradní 513, 34401 Domažlice, nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Zahradní 513, Domažlice. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na Organizace obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na Organizaci obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.