Provoz tepelného hosp.

Provoz tepelného hosp.

Středisko Tepelného hospodářství (TH) provozuje tepelné zdroje v majetku Města Domažlice, u městských organizací zajišťuje legislativní servis dle platných norem, vyhlášek a nařízení vlády o provozu tepelných zařízení. Vyrobená tepelná energie, obsažená v teplonosném médiu (vodě), se z centrálních zdrojů tepla rozvádí primárním potrubím do domovních předávacích stanic, nebo přímo do vytápěných objektů. Předávací stanice je zařízení sloužící k přenosu tepelné energie z primárního do sekundárního rozvodu. Provoz TH zajišťuje dodávku tepelné energie pro účely vytápění UT (ústřední topení) a výrobu teplé užitkové vody (TUV) pro sídliště Kozinovo pole, Kovařovicova a Palackého.

Na sídlišti Kozinovo pole je dodávka tepelné energie uskutečněna pomocí třiceti osmi předávacích stanic, na kterých je možno nastavovat výstupní parametry médií pro UT a TUV jednotlivě dle požadavků odběratele. Předávací stanice jsou umístěné ve sklepích jednotlivých domů, vždy pro určitý blok. Spotřeba tepelné energie je vždy měřena na vstupu primárního potrubí do objektu spotřebitele (pata objektu). TUV je vyráběna přímo na těchto stanicích a kopíruje potřebu okamžitého odběru. Tím, že odpadl centrální rozvod TUV z kotelny po celém sídlišti, došlo ke zkvalitnění dodávky a k úspoře nákladů.

Provoz tepelného zařízení na sídlišti Kovařovicova je řízen ekvitermně (provoz je řízen podle venkovní teploty) a jednotlivé parametry média nastavovány přímo na kotelně pro celé sídliště. Nastavení parametrů provozu na sídlišti Palackého se provádí ve Směšovací stanici (SS) bývalé uhelné kotelně pod blokovou prádelnou. TUV je vyráběna na kotelně a ve SS Palackého. Na obou těchto zařízeních jsou zásobní nádrže (Kovařovicova – 3 x 10 000 litrů, SS Palackého 2 x 10 000 litrů). Doprava TUV k jednotlivým odběratelům je zajištěna na každém sídlišti samostatným cirkulačním okruhem. Na každém sídlišti je možné nastavit rozdílné parametry vytápění a ohřevu TUV a tím maximálně zohlednit potřeby odběratelů a technických možností přenosů energií (ocelové, litinové radiátory). V neposlední řadě je třeba brát v potaz stavební materiály ze kterých jsou vytápěné objekty postaveny. Na těchto dvou kotelnách jsou provozní a technické parametry monitorovány a nastavovány přes řídící software na PC. Toto zařízení umožňuje i zpětnou kontrolu dodávaných veličin k odběratelům.

Seznam provozovaných tepelných zdrojů

Provozované zařízení Zařazení zdroje – dle výkonu Tepelný výkon zařízení
NTK Švabinského 564 Kotelna I. kategorie 6,9 MW
NTK Kovařovicova 274 Kotelna I. kategorie 4,9 MW
NTK Břetislavova 84 Kotelna II. kategorie 1 650 kW
NTK Komenského 10 - Pivovar Kotelna II. kategorie 555 kW
NTK Baldovská 638 - Penzion Kotelna III. kategorie 420 kW
NTK Zahradní 513 Kotelna III. kategorie 300 kW
NTK Petrovická 117 Kotelna III. kategorie 170 kW
NTK Petrovická 276B Kotelna III. kategorie 175 kW
Spálená 155 Zdroj tepla 49,4 kW
Školní 169 Zdroj tepla 70 kW
Břetislavova 84 Ohřev TUV 24 kW
Břetislavova 209 Ohřev TUV 15 kW

Středisko TH se legislativně stará na základě mandátních smluv o další zařízení, na kterých si provozovatel kvalifikovanou obsluhu zařízení zajišťuje sám. Středisko TH sleduje ekonomický chod těchto tepelných zařízení, vypracovává cenové předpoklady nákladů na legislativní zabezpečení zařízení a zajišťuje na základě objednávky případné opravy zařízení.

Seznam tepelných zařízení

Provozované zařízení Zařazení zdroje – dle výkonu Tepelný výkon zařízení
Katastrální úřad zdroj tepla 97,2 kW
U Nemocnice 579 3x Zdroj tepla 1x 35 kW, 2x 99 kW

Provoz TH má ve správě také topné kanály, které rozvádí topné médium ze zdrojů tepla k jednotlivým objektům. Na patách objektů jsou osazena fakturační měření spotřeby, která jsou pravidelně kontrolována a v předepsaných intervalech kalibrována v akreditovaných zkušebnách. Tyto pravidelné kontroly zabezpečují spolehlivý a  přesný chod této měřicí techniky, která slouží k fakturaci spotřebované energie.

Fotogalerie

Prostory kotelny