Společenství vlastníků

Ekonomické služby

 • vedení účetnictví podle právních předpisů
 • zpracování roční účetní závěrky, zprávy o hospodaření společenství vlastníků (fond oprav)
 • vybírání předem určených finančních prostředků od členů SVJ na náklady spojené se správou domu a vedení účetnictví, záloh na služby, vodné a teplo
 • evidence předpisů a plateb jednotlivých vlastníků
 • tisk upomínek jednotlivým dlužníkům
 • zpracování vyúčtování nákladů pro jednotlivé vlastníků za kalendářní rok
 • zajištění výplaty přeplatků a výběru nedoplatků

Všeobecné informace o společenství vlastníků jednotek

Právní aspekty

 • společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ) je dle zákona právnickou osobou, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se ve všech věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu. Řídí se zákonem č. 89/2012 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňuje některé zákony (dále jen „zákon o vlastnictví bytů“)

Vznik společenství

 • společenství vzniká v daném domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, a to dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí nebo jiné listiny, kterou příslušný státní orgán osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce, poslednímu z těchto vlastníků.
 • vzniká na základě ustanovení zákona, aniž by k samostatnému vzniku společenství bylo potřeba nějakého přímého právního úkonu jeho členů či budoucích členů

Povinnosti SVJ po jeho vzniku

 • původní vlastník musí svolat první shromáždění vlastníků jednotek, a to nejpozději do 60 dnů od vzniku
 • do programu shromáždění musí původní vlastník zahrnout volbu výboru (statutárního orgánu společenství) a schválení stanov
 • na prvním shromáždění vlastníků jednotek musí původní vlastník zajistit účast notáře, který o jeho průběhu, volbě orgánů a schvalování stanov pořídí notářský zápis

Zápis společenství

 • dle § 10 zákona o vlastnictví bytů
 • společenství vlastníků jednotek se povinně zapisuje do rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeného příslušným krajským soudem, který vede obchodní rejstřík
 • do rejstříku se zapisuje
  • název a sídlo společenství
  • IČO (přiděluje soud)
  • Právní forma – společenství vlastníků
  • Předmět činnosti – správa, provoz a opravy společných částí domu
  • Jména členů výboru nebo jméno pověřeného vlastníka
  • Den vzniku společenství (nutno přesně zjistit v katastru nemovitostí)

Orgány společenství

Shromázdění

 • nejvyšší orgán SVJ
 • shromáždění vlastníků jednotek znamená, že musí být pozvání všichni vlastníci jednotek na společnou schůzi
 • svolává se dle zákona každý rok
 • shromáždění svolává výbor společenství nebo pověřený vlastník
 • shromáždění je usnášeníschopné, pokud se na něm sejde tolik vlastníků, že součet podlahové plochy jimi vlastněných jednotek činí více než jednu polovinu podlahové plochy všech
 • jednotek v domě

Pravomoci

 • schvalování a změna stanov
 • volba členů výboru
 • rozhodování o podstatných změnách týkajících se společných částí domu
 • rozhodování o dalších věcech spojených se správou

Výbor

 • povinný orgán SVJ, pouze není-li výbor zvolen, může být „pověřen“ jeho pravomocemi pověřený vlastník
 • zvolený výbor ze svých členů volí funkce výboru – předseda a např. místopředseda, člen (stanovy mohou upravovat i jiné funkce výboru)
 • předseda výboru jedná za společenství navenek

Povinnosti

 • svolává shromáždění (alespoň jednou za rok dle zákona)
 • připravuje podklady
 • uzavírá smlouvy, podepisuje a schvaluje faktury…..

Vedení účetnictví

SVJ je právnickou osobou a je také účetní jednotkou ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a je povinno vést účetnictví

Zákon o účetnictví v § 5 uvádí, že

 1. účetní jednotky mohou pověřit vedením svého účetnictví i jinou právnickou nebo fyzickou osobu
 2. pověřením podle odstavce 1 se nezbavuje účetní jednotka odpovědnosti za vedení účetnictví