Zásady k prodeji bytů v majetku města Domažlice – 2. vlna prodeje

Zastupitelstvo města Domažlice schválilo svým usnesením č. 1026, dne25.06.2008 podle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplnění, tyto zásady k prodeji bytů v majetku města Domažlice (dále jen „zásady").

Čl. 1 Základní ustanovení

1. Účelem zásad je stanovit podmínky pro prodej bytů v majetku města Domažlice.
2. Tyto zásady upravují způsob převodu (prodeje) bytů včetně podílu na pozemku, na kterém se nachází budova, v níž jsou byty umístěny, a podílů na společných částech domu fyzickým a právnickým osobám.

Čl. 2 Vymezení pojmů

1. Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení a slouží jako samostatné bytové jednotky.
2. Nájemcem bytu se podle této vyhlášky rozumí fyzická či právnická osoba, která má uzavřenou nájemní smlouvu, jejímž předmětem nájmu je byt podle těchto zásad.
3. Volným bytem se rozumí byt v majetku Města Domažlice, který není obsazen nájemcem, tedy není předmětem nájmu.
4. Jednotkou se rozumí byt dle těchto zásad.

Čl. 3 Předmět prodeje

1. Předmětem prodeje jsou jednotky v domech, které jako „určené k prodeji" schválí zastupitelstvo města.
2. Předmětem prodeje spolu s jednotkou jsou i společné části domu, jež se nabývají do podílového spoluvlastnictví vlastníci jednotek v domě a velikost spoluvlastnického podílu na společných částech domu se řídí vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy jednotky ku součtu podlahových ploch všech jednotek v předmětném domě.
3. Předmětem prodeje spolu s jednotkou je i spoluvlastnický podíl na pozemku, na kterém se nachází budova, v níž jsou jednotky umístěny, odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu (§ 21 zákona 72/1994 Sb., v platném znění).
4. Předmětem prodeje nejsou byty, o nichž město Domažlice rozhodne, že si je ve vlastnictví ponechá.

 Čl. 4 Oprávněné osoby

1. Nabývat jednotku podle těchto zásad je oprávněn v souladu s ust. § 22 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění přednostně nájemce bytové jednotky.
2. V případě, že nájemce jednotky v zákonem stanovené lhůtě 6 měsíců od doručení nabídky k převodu jednotky tuto nabídku nepřijmou, je oprávněna jednotku nabývat jakákoli jiná osoba.

Čl. 5 Realizace prodeje

1. Realizaci prodeje jednotek dle těchto zásad zabezpečuje pověřená organizace.
2. O prodeji jednotek v domech určených zastupitelstvem města k prodeji bude pověřená organizace písemně informovat všechny nájemce jednotek.
3. Pověřená organizace zašle písemnou nabídku na převod příslušné jednotky jejímu nájemci, přičemž takto učiní u všech jednotek v domech určených zastupitelstvem města k prodeji.
4. V nabídce musí být uvedeny všechny podmínky převodu, zejména předmět prodeje, výše, případně způsob určení a podmínky úhrady kupní ceny, jakož i upozornění pro nájemce, že pokud nabídku nepřijme v zákonné lhůtě 6 měsíců od jejího doručení, může být jednotka prodána jiné osobě.
5. Nepřijme-li nájemce nabídku na převod jednotky v zákonné lhůtě 6 měsíců od jejího doručení, bude jednotka nabídnuta k převodu třetím osobám, a to ve výběrovém řízení uskutečněném dle „Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku Města Domažlice" s odchylkami uvedenými v Čl. 7 těchto zásad.
6. Bude-li jednotka nabízena k převodu třetím osobám v době 1 roku po uplynutí šestiměsíční lhůty dle předchozího odstavce, má nájemce jednotky právo na její přednostní nabytí za podmínek daných ust. § 606 z. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Nabídka adresovaná nájemci na přednostní nabytí dle předchozí věty musí být písemná a musí obsahovat všechny podmínky převodu, jakož i upozornění pro nájemce, že příslušnou smlouvu o převodu jednotky musí uzavřít do 3 měsíců od doručení výše uvedené nabídky, jinak právo na přednostní nabytí zaniká. Nabídka na přednostní nabytí dle první věty tohoto Čl. bude obsahovat kupní ceny jednotky nabídnuté třetí osobou.
7. „Smlouva o převodu vlastnického práva k jednotce, spoluvlastnického podílu na pozemku a spoluvlastnického podílu na společných částech domu" (dále jen smlouva o převodu) bude s kupujícím uzavřena po jejím schválení zastupitelstvem města za dále uvedených podmínek, přičemž předpokladem takového schválení zastupitelstvem je předchozí zveřejnění záměru převést jednotku na úřední desce městského úřadu po dobu 15 dnů poté, co o záměru jednotku převést rozhodne rada města.
8. Smlouva o převodu nebude ze strany města Domažlice podepsána do doby, než kupující uhradí veškeré své závazky vůči městu Domažlice vyplývající z jeho nájemního vztahu k městu Domažlice (zejména jde o úhradu nájemného a poplatků za služby spojených s užíváním bytu nebo záloh na ně) zjistitelné pověřenou organizací ke dni podpisu smlouvy o převodu ze strany kupujícího.
9. Ve smlouvě o převodu bude uvedeno ujednání o tom, že město Domažlice bude oprávněno od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení se splněním svých závazků vůči městu Domažlice z této smlouvy plynoucích.
10. Vlastnické právo k jednotce nabude kupující vkladem do katastru nemovitostí, do té doby jsou účastníci svými smluvními projevy (Smlouvou o převodu) vázáni.
11. Kontrolu prodeje v souladu s těmito zásadami provádí průběžně finanční odbor MěÚ. Výsledek kontroly bude předložen zastupitelstvu města.

Čl. 6 Stanovení ceny a úhrada kupní ceny

1. Kupní cena jednotky se stanoví v rozhodnutí zastupitelstva města, kterým budou určeny domy s jednotkami k prodeji dle čl. 3 odst. 1 těchto zásad.
2. Způsob úhrady kupní ceny je tento:
zaplacení celé kupní ceny před uzavřením smlouvy o převodu. V případě úhrady kupní ceny prostřednictvím úvěru poskytnutého finančním ústavem bude Město Domažlice pro zajištění úvěru souhlasit se zřízením zástavního práva k předmětnému bytu ve prospěch úvěrujícího ústavu.

Čl. 7 Realizace prodeje jednotky, u níž nepřijal nabídku k převodu její nájemce - dle Čl. 5 odst. 5 těchto zásad

1. V případě jednotky, u které nájemce neakceptoval nabídku na její převod vyhotovenou dle čl. 5 odst. 4 těchto zásad, jakož i v případě jednotky, u které nájemce odvolá přijetí výše zmíněné nabídky na její převod, bude postupován dle „Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku Města Domažlice" (dále jen „Zásady k prodeji volných bytů") s dále uvedenými odchylkami, a tato jednotka bude nabídnuta k prodeji ve výběrovém řízení podle zásad k prodeji volných bytů.
2. Neprodleně po výběru zájemce - potencionálního kupujícího radou města dle zásad k prodeji volných bytů („obálková metoda") bude nájemci jednotky zaslána v souladu s ust. Čl. 5 odst. 6. těchto zásad a v souladu s ust. § 22 odst. 2 z. č. 72/1994 Sb. nabídka na přednostní nabytí jednotky obsahující všechny podmínky převodu, jakož i upozornění pro nájemce, že příslušnou smlouvu o převodu jednotky musí uzavřít do 3 měsíců od doručení výše uvedené nabídky, jinak jeho právo na přednostní nabytí zaniká.
3. Pokud nájemce neuplatní své právo na přednostní nabytí jednotky dle předchozího odstavce, vypracuje odbor správy majetku MěÚ na základě pověření radou města smlouvu o převodu jednotky s potencionálním kupujícím vybraným radou města dle předchozího odstavce, která bude následně předložena ke schválení zastupitelstvu města.
4. Smlouva o převodu jednotky bude uzavřena v podobě schválené zastupitelstvem s osobou taktéž schválenou zastupitelstvem.

 Čl. 8 Závěrečná ustanovení

1. Vztahy v zásadách výslovně neřešené se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 08.08.2008.

 

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
 

 

 

Pavel Wolf
místostarosta města